Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.1.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Trzęsów
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 07.06.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

75000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 632 2021-05-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ docx 67 2021-05-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2021-05-20
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu docx 16 2021-05-20
Projekt budowlany 7z 2686 2021-05-20
Projektowane postanowienia umowy docx 38 2021-05-20
Przedmiar robót pdf 98 2021-05-20
STWiORB pdf 762 2021-05-20
Wykaz osób doc 25 2021-05-20
Wykaz robót budowlanych doc 24 2021-05-20
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26 2021-05-20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27 2021-05-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 240 2021-06-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 24 2021-06-16
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2021-06-07