System informatyczny realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i innych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.