Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
1/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-04-05 10:00:00
ZP.018.2019 Dostawa wyrobów medycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-04-24 10:30:00
KC-zp.272-164/19 dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-04-30 11:00:00
ZP/6/2019 Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-05-06 10:00:00
ZP/9/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13). Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-05-06 10:00:00
33/2019 Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala, Centralnej Sterylizacji, pralni oraz preparatów do urządzenia NOCOLYSE 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-05-10 10:00:00
Poprzednie Następne