Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.2.2021 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn - Antonin - Chojno
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.08.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

390000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116 2021-07-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 66 2021-07-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2021-07-20
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu docx 16 2021-07-20
Projekt budowlany 7z 2990 2021-07-20
Projektowane postanowienia umowy docx 38 2021-07-20
Przedmiar robót pdf 45 2021-07-20
STWiORB pdf 370 2021-07-20
Wykaz osób docx 25 2021-07-20
Wykaz robót budowlanych docx 24 2021-07-20
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26 2021-07-20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27 2021-07-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 68 2021-09-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 24 2021-08-16
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-08-10