Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.5.2021 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.04.2021, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

207684,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
0. SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 621 2021-04-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
6. Wzór umowy docx 71 2021-04-20
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2021-04-20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31 2021-04-20
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 77 2021-04-20
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 22 2021-04-20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2021-04-20
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25 2021-04-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 66 2021-06-02
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25 2021-05-17
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2021-04-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 50 2021-04-27
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118 2021-04-20