Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

30/ZP/2021/U - Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

Data publikacji: 12.01.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
782791,93 zł brutto
Zadanie 2 -
149505,74 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 143 2021-11-24
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 69 2021-12-24
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 386 2021-11-24
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1A Opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 docx 70 2021-12-24
Załącznik nr 1B Opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 doc 166 2021-12-24
Załącznik nr 6A i 6B Projektowane Postanowienia Umowy zip 951 2021-12-24
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 87 2021-11-24
Załacznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w doc 64 2021-11-24
Załącznik nr 1 PFU pdf 702 2021-11-24
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy w spr gr kapitałowej docx 55 2021-11-24
Załącznik nr 5 Wzór oferty docx 54 2021-11-24
Załącznik nr 7 do SWZ wykaz dostaw docx 47 2021-11-24
Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 51 2021-11-24
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) pdf 184 2021-12-10
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ pdf 492 2021-12-24
Wyznaczenie terminu wizji lokalnej pdf 166 2021-11-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 189 2022-01-12
Informacja z otwarcia ofert pdf 192 2022-01-12
Informacja dla Wykonawców o przekazaniu ogłoszenia do publikacji pdf 165 2021-12-20