Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.15.2022 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 147 2022-06-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 580 2022-06-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Architektura WYKONAWCZY zip 26851 2022-06-22
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29 2022-06-22
Ekspertyza techniczna BUDOWLANY zip 2228 2022-06-22
Formularz oferty doc 52 2022-06-22
Instalacje elektryczne WYKONAWCZY zip 3462 2022-06-22
Instalacje sanitarne WYKONAWCZY zip 60384 2022-06-22
Konstrukcja WYKONAWCZY zip 15378 2022-06-22
Kosztorysy zip 978 2022-06-22
Oddymianie WYKONAWCZY zip 1508 2022-06-22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2022-06-22
Oświadczenie uprawnienia doc 30 2022-06-22
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 28 2022-06-22
Projekt architektoniczno-budowlany BUDOWLANY zip 13160 2022-06-22
Projekt zagospodarowania terenu BUDOWLANY zip 24124 2022-06-22
Projektowane postanowienia umowy docx 46 2022-06-22
STWiOR zip 8544 2022-06-22
Wykaz osób doc 36 2022-06-22
Wykaz robót doc 32 2022-06-22
Zagospodarowanie terenu WYKONAWCZY zip 52027 2022-06-22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2022-06-22
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 24 2022-07-18
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 31 2022-07-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-07-21
ogłoszenie o unieważnieniu postepowania pdf 59 2022-07-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 37 2022-07-12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) 2 doc 21 2022-07-12
Wyjaśnienie SWZ 1 - Wyposażenie pdf 633 2022-07-08
Wyjaśnienie SWZ 1 Kosztorys nakładczy OBOWIĄZUJĄCY pdf 508 2022-07-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35 2022-07-05
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2022-07-05