Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.2.2023 - Budowa ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.01.2023, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

150000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 135 2023-01-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 645 2023-01-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. Formularz oferty doc 52 2023-01-11
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31 2023-01-11
Kosztorys ofertowy pdf 105 2023-01-11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2023-01-11
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31 2023-01-11
Oświadczenie uprawnienia doc 28 2023-01-11
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24 2023-01-11
Projekt budowlany zip 8034 2023-01-11
projektowane postanowienia umowy docx 59 2023-01-11
Wykaz osób doc 33 2023-01-11
Wykaz robót doc 32 2023-01-11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2023-01-11
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 27 2023-01-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogloszenie o wyniku postepowania pdf 66 2023-02-17
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2023-01-26
projektowane postanowienia umowy - po zmianach docx 59 2023-01-23