Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.6.2021 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz remontem nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec

Data publikacji: 20.10.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
150000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
150000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
150000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
100000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 210 2021-10-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 1420 2021-10-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 32 2021-10-11
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania docx 22 2021-10-11
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postę docx 20 2021-10-11
Załącznik nr 4 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam docx 23 2021-10-11
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy z art 117 ust. 4 (1) docx 73 2021-10-11
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (1) docx 15 2021-10-11
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pdf 1203 2021-10-11
Załącznik nr 8 -Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych pdf 1828 2021-10-11
Załącznik nr 8A - Program funkcjonalno-użytkowy dla części 1 zamówienia zip 10811 2021-10-11
Załącznik nr 8A, B, C - Decyzje i inne dokumenty będące w posiadaniu zamawi zip 58954 2021-10-11
Załącznik nr 8B - Program funkcjonalno-użytkowy dla części 2 zamówienia zip 19331 2021-10-11
Załącznik nr 8C -Program funkcjonalno-użytkowy dla części 3 zamówienia zip 9820 2021-10-11
Załącznik nr 8D - Dokumentacja techniczna dla części 4 zamówienia zip 30109 2021-10-11
Załącznik nr 8D - Przedmiar robót dla części 4 zamówienia zip 215 2021-10-11
Załącznik nr 8E - - Projekt umowy dla części 1, 2, 3 zamówienia pdf 1507 2021-10-11
Załącznik nr 8F - Projekt umowy dla części 4 zamówienia pdf 1172 2021-10-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 268 2021-10-20