Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.1.2024 - Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 13.02.2024, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1736298,73 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 110 2024-01-26
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 82 2024-01-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz cenowy docx 26 2024-01-26
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) docx 38 2024-01-26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 45 2024-01-26
Projekt budowlany 7z 74291 2024-01-26
Projektowane postanowienia umowy docx 53 2024-01-26
Przedmiar robót branża budowlana pdf 450 2024-01-26
Przedmiar robót branża elektryczna pdf 287 2024-01-26
Przedmiar robót branża sanitarna pdf 418 2024-01-26
STWiORB- budowlanych Iwanowice pdf 827 2024-01-26
STWiORB-elektrycznych- Iwanowice pdf 713 2024-01-26
STWiORB-sanitarnych- Iwanowice pdf 5595 2024-01-26
Wykaz osób docx 33 2024-01-26
Wykaz robót budowlanych docx 32 2024-01-26
Wzór oferty na roboty budowlane docx 53 2024-01-26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 36 2024-01-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert docx 34 2024-02-13