Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

24/SZ/2020 - Dostawa implantów słuchowych do Klinki Otolaryngologii USK w Białymstoku

Data publikacji: 08.02.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
586440,00 zł brutto
Zadanie 2 -
584398,80 zł brutto
Zadanie 3 -
187920,00 zł brutto
Zadanie 4 -
86400,00 zł brutto
Zadanie 5 -
84240,00 zł brutto
Zadanie 6 -
136447,20 zł brutto
Zadanie 7 -
165153,60 zł brutto
Zadanie 8 -
226800,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65 2020-12-31
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
formularz ofertowy docx 20 2020-12-31
grupa kapitałowa docx 14 2020-12-31
Jedz docx 38 2020-12-31
opis przedmiotu zamówienia docx 36 2020-12-31
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienienie publiczne - zał. 6b docx 13 2020-12-31
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zał. 6a docx 14 2020-12-31
wzór umowy dostawy Zał. 5 docx 38 2020-12-31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 26 2020-12-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 46 2021-03-02
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-02-08
odpowiedzi na pytania doc 51 2021-01-28
ogłoszenie o zamowieniu docx 24 2020-12-31