Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.11.2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szałe
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 18.04.2023, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

562517,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 149 2023-03-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 695 2023-03-29
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa Szałe 7z 3595 2023-04-04
1. Formularz oferty doc 52 2023-03-29
7. wykaz osób doc 37 2023-03-29
8. Wykaz robót doc 32 2023-03-29
AE_Szałe_05.2022_TERMOMODERN pdf 1662 2023-03-29
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31 2023-03-29
Kosztorys ofertowy pdf 277 2023-03-29
OSP Szałe kosztorys ofertowy ATH ath 59 2023-03-29
OSP Szałe_przedmiar robót pdf 341 2023-03-29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33 2023-03-29
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31 2023-03-29
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24 2023-03-29
Projektowane postanowienia umowy Szałe docx 46 2023-03-29
STWiOR_Szałe termomodernizacja pdf 863 2023-03-29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2023-03-29
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 27 2023-04-12
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) 2 doc 26 2023-04-12
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24 2023-04-04
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyniku postepownia pdf 68 2023-05-22
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2023-04-18
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39 2023-04-12
OSP Szałe_kosztorys ofertowy AKTUALNY ATH ath 59 2023-04-12
OSP Szałe_kosztorys opertowy AKTUALNY pdf 276 2023-04-12
OSP Szałe_przedmiar robót AKTUALNY pdf 341 2023-04-12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21 2023-04-12