Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.8.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 15.09.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

130000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110 2021-08-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 66 2021-08-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2021-08-25
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n docx 16 2021-08-25
Projekt budowlany 7z 3636 2021-08-25
Projektowane postanowienia umowy docx 39 2021-08-25
Przedmiar robót pdf 109 2021-08-25
STWiORB pdf 902 2021-08-25
Wykaz osób docx 25 2021-08-25
Wykaz robót budowlanych docx 24 2021-08-25
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27 2021-08-25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28 2021-08-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 73 2021-09-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 24 2021-09-22
Informacja z otwarcia ofert docx 25 2021-09-15