Zamawiający
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
Tel.: 405 36 60
Faks: 485 65 33
Adres strony internetowej: www.bip.powiatglubczycki.pl

OR.272.15.2023 - Budowa chodnika w miejscowości Lubotyń w ciągu drogi powiatowej nr 1222O
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.10.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

520000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 91 2023-10-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja Techniczna Lubotyń pdf 4736 2023-10-09
Przedmiar - OR.272.15.2023 pdf 975 2023-10-09
Specyfikacja Techniczna Lubotyń pdf 47518 2023-10-09
Umowa - OR.272.15.2023 pdf 245 2023-10-09
Zał. 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 42 2023-10-09
Zał. 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu war docx 40 2023-10-09
Zał. 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 34 2023-10-09
Zał. 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 40 2023-10-09
Zał. 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielen docx 35 2023-10-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania - OR.272.15.2023 pdf 68 2023-12-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PLATFORMA - OR.272.15.20 pdf 328 2023-11-15
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - OR.272.15.2023- pdf 303 2023-10-31
Informacja z otwarcia ofert - OR.272.15.2023-sig pdf 330 2023-10-31
Przedmiar - po skorygowaniu - 27.10.2023 r. - OR.272.15.2023 pdf 1467 2023-10-27
Wyjaśnienia SWZ - 27.10.2023 r. - OR.272.15.2023-sig pdf 315 2023-10-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - OR.272.15.2023 pdf 35 2023-10-26
Powiadomienie o zmianach treści SWZ 2 - OR.272.15.2023-sig pdf 316 2023-10-26
Wyjaśnienie treści SWZ - OR.272.15.2023-sig pdf 357 2023-10-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - OR.272.15.2023 pdf 46 2023-10-20
Powiadomienie o zmianach treści SWZ - OR.272.15.2023-sig pdf 323 2023-10-20
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - OR.272.15.2023-sig pdf 321 2023-10-20
Ogłoszenie o zamówieniu - OR.272.15.2023 pdf 154 2023-10-09