Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.3.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Popów (centrum) w ramach zadania pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 16.08.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

240000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 117 2021-07-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 69 2021-07-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2021-07-30
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu docx 16 2021-07-30
Projekt budowlany 7z 3303 2021-07-30
Projektowane postanowienia umowy docx 39 2021-07-30
Przedmiar robót pdf 63 2021-07-30
STWiORB pdf 572 2021-07-30
Wykaz osób docx 25 2021-07-30
Wykaz robót budowlanych docx 24 2021-07-30
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27 2021-07-30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28 2021-07-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 69 2021-09-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 24 2021-08-18
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-08-16