Zamawiający
Gmina Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
Tel.: 3273338
Faks: 3273149
Adres strony internetowej: www.kamienicapolska.pl

ZP.271.3.1.2022 - Remont drogi gminnej w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.02.2022, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2850000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66 2022-01-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dok. Gwarancji docx 22 2022-01-17
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28 2022-01-17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2022-01-17
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 26 2022-01-17
Projekt cz. 1 ul. Magazynowa pierwszy odcinek pdf 6029 2022-01-17
Projekt cz. 2 ul. Magazynowa drugi odcinek pdf 4254 2022-01-17
Projekt cz. 3 ul. Magazynowa trzeci odcinek pdf 5200 2022-01-17
Przedmiar 9AP-21-K. Kamienica Polska pdf 482 2022-01-17
Specyfikacja Technicza Wykonania i Odbioru Robót pdf 253 2022-01-17
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24 2022-01-17
Wykaz dostaw lub usług doc 24 2022-01-17
Wykaz osób doc 23 2022-01-17
Wzór oferty na roboty budowlane doc 30 2022-01-17
Wzór umowy na roboty budowlane doc 37 2022-01-17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26 2022-01-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 63 2022-03-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig pdf 623 2022-02-14
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację-sig pdf 250 2022-02-03
Informacja z otwarcia ofert(2)-sig pdf 379 2022-02-03
Przedmiar 9AP1P-21-K po wyjaśnieniach SWZ 28.01.2022 pdf 589 2022-01-31
Wyjaśnienie treści SWZ 2-sig pdf 398 2022-01-31
Wyjaśnienie treści SWZ-sig pdf 818 2022-01-31
Ogłoszenie BZP 00022369_01 pdf 151 2022-01-17