Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.22.2022 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.11.2022, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

3914700,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 148 2022-10-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 714 2022-10-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. Formularz oferty doc 52 2022-10-20
Architektura WYKONAWCZY zip 26851 2022-10-20
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37 2022-10-20
Ekspertyza techniczna BUDOWLANY zip 2228 2022-10-20
Instalacje elektryczne WYKONAWCZY zip 3462 2022-10-20
Instalacje sanitarne WYKONAWCZY zip 60384 2022-10-20
Konstrukcja WYKONAWCZY zip 15378 2022-10-20
Kosztorysy ofertowe zip 982 2022-10-20
Oddymianie WYKONAWCZY zip 1508 2022-10-20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2022-10-20
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 35 2022-10-20
Oświadczenie uprawnienia doc 31 2022-10-20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 28 2022-10-20
Projekt architektoniczno-budowlany BUDOWLANY zip 13160 2022-10-20
Projekt zagospodarowania terenu BUDOWLANY zip 24124 2022-10-20
Projektowane postanowienia umowy docx 46 2022-10-20
STWiOR zip 8544 2022-10-20
Wyjaśnienie SWZ 1 - Wyposażenie pdf 633 2022-10-20
Wykaz osób doc 36 2022-10-20
Wykaz robót doc 32 2022-10-20
Zagospodarowanie terenu WYKONAWCZY zip 52027 2022-10-20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28 2022-10-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyniku postepowania pdf 59 2022-11-25
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2022-11-10