Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

21/SZ/2020 - Dostawa odczynnikow wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

Data publikacji: 16.12.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
649396,80 zł brutto
Zadanie 2 -
234822,24 zł brutto
Zadanie 3 -
214996,10 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 21-SZ-2020 docx 29 2020-11-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61 2020-11-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 14 2020-11-10
formularz ofertowy załącznik nr 2 docx 21 2020-11-10
Jedz - Załacznik nr 3 docx 52 2020-11-10
opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 docx 49 2020-11-10
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13 2020-11-10
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 docx 12 2020-11-10
wzór umowy wraz z umową przetwarzania i protokołami docx 51 2020-11-10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 24 2020-11-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 42 2021-01-22
informacja z otwarcia ofert doc 47 2020-12-16
odpowiedzi na pytania - 21SZ doc 112 2020-12-03