Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.4.2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn, od km 279+000 do km 281+900- w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 07.06.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

180000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie pdf 97 2021-05-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 214 2021-05-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
5. F-WYKAZ OSÓB doc 38 2021-05-27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48 2021-05-27
Opis przedmiotu zamówienia docx 68 2021-05-27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53 2021-05-27
Wykaz dostaw lub usług doc 36 2021-05-27
Wzór oferty na dostawy doc 56 2021-05-27
Wzór umowy doc 235 2021-05-27
Wzór umowy powierzenia danych docx 21 2021-05-27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40 2021-05-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 58 2021-06-30
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) doc 41 2021-06-10
Informacja o kwocie pdf 157 2021-06-07
Informacja z otwarcia ofert PFiZP 271.4.2021 pdf 55 2021-06-07