Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.6.2021 - Zadanie nr 1- Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w miejscowości Werginki, Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w miejscowości Werginki
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 27.07.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

359524,50 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48 2021-07-13
Kosztorys ofertowy pdf 63 2021-07-13
Kosztorys ofertowy pdf 65 2021-07-13
Nr. 0 wymagania ogólne --- pdf 468 2021-07-13
Nr. 0 wymagania ogólne dz. nr 1 Werginki pdf 468 2021-07-13
Nr. 1 D.01.01.01 odtworzenie punktów trasy--- pdf 604 2021-07-13
Nr. 2 roboty ziemne wykonanie wykopów--- pdf 227 2021-07-13
Nr. 3 koryto z zagęszczeniem--- pdf 247 2021-07-13
Nr. 4 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA--- pdf 198 2021-07-13
NR. 5 WYKONANIE NASYPÓW--- pdf 281 2021-07-13
Nr. 6 SST D.04.06.01 umocnione podłoże--- pdf 831 2021-07-13
Nr. 7 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO--- pdf 192 2021-07-13
Nr. 8 beton asfaltowy--- pdf 369 2021-07-13
opis Przebudowa droga gminna dz nr 1 w m. Werginki pdf 291 2021-07-13
opis Przebudowa droga gminna dz nr 57 w m. Werginki pdf 243 2021-07-13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 1 pdf 215 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 1 pdf 313 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 2 pdf 205 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 2 pdf 323 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 3 pdf 318 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 4 pdf 300 2021-07-13
plan sytuacyjny - rys. nr 5 pdf 263 2021-07-13
Przedmiar robót pdf 67 2021-07-13
Przedmiar robót pdf 68 2021-07-13
przekrój konstr. A-A - rys. nr 3 pdf 366 2021-07-13
przekrój konstr. B-B - rys. nr 4 pdf 333 2021-07-13
przekrój konstr. C-C - rys. nr 5 pdf 334 2021-07-13
przekrój konstr. D-D - rys. nr 6 pdf 332 2021-07-13
przekrój konstr. A-A - rys. nr 6 pdf 399 2021-07-13
przekrój konstr. B-B - rys. nr 7 pdf 397 2021-07-13
przekrój konstr. C-C - rys. nr 8 pdf 395 2021-07-13
przekrój konstr. D-D - rys. nr 9 pdf 389 2021-07-13
przekrój konstr. E-E - rys. nr 10 pdf 341 2021-07-13
przekrój konstr. F-F - rys. nr 11 pdf 356 2021-07-13
przekrój konstr. G-G - rys. nr 12 pdf 360 2021-07-13
UMOWA- wzór doc 222 2021-07-13
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 37 2021-07-13
Wykaz osób doc 36 2021-07-13
Wykaz robót doc 35 2021-07-13
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63 2021-07-13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40 2021-07-13
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź nr 1 pdf 739 2021-07-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowaniu pdf 62 2021-08-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 386 2021-08-03
Informacja z otwarcia ofert pdf 205 2021-07-27
Ogłoszenie pdf 93 2021-07-13
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 214 2021-07-13