Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.23.2022 - Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników

Data publikacji: 27.12.2022, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
505235,16 zł brutto
Zadanie 2 -
16585,79 zł brutto
Zadanie 3 -
39726,72 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 169 2022-12-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 752 2022-12-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 56 2022-12-13
2. FORMULARZ CENOWY doc 36 2022-12-13
badanie piasku pdf 96 2022-12-13
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31 2022-12-13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33 2022-12-13
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32 2022-12-13
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25 2022-12-13
Projektowane postanowienia umowy doc 95 2022-12-13
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2022-12-13
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2022-12-22
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyniku postepowania pdf 83 2022-12-29
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21 2022-12-27
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału AKTUALNY docx 35 2022-12-22