Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

3/ZP/2022 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 4: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 491/51 w m. Ryglice"
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 19.07.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

0,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111 2022-06-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Opis Potrzeb i Wymagań docx 90 2022-06-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz oferty wstępnej doc 86 2022-06-20
Opis przedmiotu zamówienia docx 57 2022-06-20
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna) docx 55 2022-06-20
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 38 2022-06-20
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura) docx 49 2022-06-20
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu doc 71 2022-06-20
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 40 2022-06-20
Projekt umowy doc 112 2022-06-20
Wielobranżowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rar 15403 2022-06-20
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu doc 82 2022-06-20
Wykaz osób doc 54 2022-06-20
Wykaz usług doc 46 2022-06-20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 38 2022-06-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2022-08-09
Informacja z otwarcia ofert doc 44 2022-08-09
espd-request xml 108 2022-06-20