Zamawiający
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice
Tel.: 605-35-00
Faks: 605-35-08
Adres strony internetowej:

AZP/03/ZO/2022 - Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100)

Informacje o zamówieniu
Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100)
AZP/03/ZO/2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2022-05-16 08:00:00
2022-05-16 08:10:00
2022-07-14

: 2022-05-05 14:25:36
: Ulbrich Roksana