Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP.018.2019 Dostawa wyrobów medycznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-04-24 10:30:00
04/SZ/2019 Dostawa sprzetu jednorazowego do zabiegów ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-04-25 10:00:00
06/SZ/2019 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-04-30 10:00:00
28/2019 Dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-04-30 10:00:00
KC-zp.272-164/19 dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów sorpcyjnych dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-164/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-04-30 11:00:00
ZP/8/2019 Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobu medycznego, powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. produktów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości produktów leczniczych. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.). Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (grupa 4,11,12,14,15,16,22,23,30,31) zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu musi podlegać przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1541) oraz Rozporzą Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-05-06 09:30:00
ZP/6/2019 Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-05-06 10:00:00
ZP/9/2019 Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13). Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-05-06 10:00:00
KC-zp. 272-141/19 dostawa 2 szt. laptopów o wysokiej wydajności - KC-zp. 272-141/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-05-06 11:00:00
ZP 3311/10./2019 Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 2019-05-07 09:00:00
Poprzednie Następne